Are vallas makstavad sotsiaaltoetused

Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Are vald või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Are valla haldusterritooriumil.

Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Are vald.

Vältimatut abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Are vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Are valla haldusterritooriumil.

 

Sissetulekust mittesõltuvad toetused:

Sünnitoetus - makstakse lapse sünni või lapsendamise puhul lapsevanemale (toetuse suurus 300 eurot).

Koolitee alustamise toetus - makstakse Are Kooli esimesse klassi astuva lapse ühele vanemale (toetuse suurus 100 eurot).

Jõulupakk - antakse kõigile eelkooliealistele lastele ja kõigile Are Koolis õppivatele lastele.

Matusetoetus - makstakse isiku, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Are vald, matusekulude osaliseks kompenseerimiseks ( matusetoetuse suurus 65 eurot).

Tšernobõli toetus - toetust makstakse isikule, kes on osalenud Tšernobõli tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel (toetuse suurus 10 eurot kuus).

Erakorraline toetus - toetust makstakse isiku põhjendatud avalduse alusel Are valla territooriumil toimunud tuleõnnetuse, loodusõnnetuse või muu suurema õnnetuse korral.

Kooli sõidutoetus - määratakse lapse seaduslikule esindajale, kelle lapse koolitee ühistranspordi peatusse, millest väljuva bussiga on võimalik jõuda õigeaegselt kooli, on pikem kui 3 kilomeetrit.

 

Sissetulekust sõltuvad toetused:

Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib, kui isiku või pere netosissetulek pereliikme kohta ühes kuus on alla kahekordse riikliku toimetuleku piiri.

Lasteaiatoetus - makstakse Are valla koolieelses õppeasutuses käiva lapse toidupäeva maksumuse osaliseks kompenseerimiseks.

Arendustegevuse toetus - makstakse Are Kooli poolt korraldatavate last arendavate tegevustega (ekskursioon, teater, näitus jms) seotud kulude kompenseerimiseks Are Koolis õppiva lapse ühele lapsevanemale või eestkostjale.

Peretoetus - peretoetust makstakse põhjendatud taotluse alusel üksikisikule või perele ettenägematute kulutuste kompenseerimiseks. Peretoetuse suurus on kuni kolmekordne toimetulekupiir ühes kalendriaastas.

Abivahenditoetus - makstakse invavahendi, prilliklaaside, kuuldeaparaadi jm igapäevaelu toetava abivahendi hüvitamiseks kulutõendi alusel.