Are valla sotsiaalteenused

19.09.16

Sotsiaalnõustamine- isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Eluasemeteenus- sotsiaaleluruumi kasutada andmine isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline või võimeline endale ja oma perekonnale eluaset tagama.

Hooldamine hoolekandeasutuses- isiku hooldamine talle sobivas päevases või ööpäevaringselt tegutsevas asutuses, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, kasvatamine ja arendamine.

Sotsiaaltranspordi teenus- isikutele, kes tervislikel või muudel põhjustel ei saa kasutada ühistransporti. Üldjuhul osutatakse transporditeenust sõiduks meditsiiniasutusse või põhjendatud juhtudel teistesse ametiasutustesse.

Pesu pesemise teenus- sotsiaalselt vähekindlustatud isikutele, kellel kodus puuduvad vastavad võimalused.

Duši kasutamise teenus- sotsiaalselt vähekindlustatud isikutele, kellel kodus puuduvad vastavad võimalused.

Lapsehoiuteenus- lapsevanema, eestkostja või hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Sotsiaalteenuste osutamist Are vallas reguleerivad sotsiaalhoolekande seadus, sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord, Are valla lapsehoiuteenuse vahendite kasutamise kord, sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord, sotsiaaleluruumi andmise ja kasutamise kord. Sotsiaalteenuste osutamise otsustab Are vallavalitsus.