Sotsiaaltöö

15.02.18

Are vallavalitsuses tegelevad sotsiaalhoolekande küsimustega humanitaarnõunik ja sotsiaaltöötaja.

Ametikoht Nimi Telefon

E-post

sotsiaaltöö spetsialist Tiina Männik 445 1862; 5556 2120

tiina.mannik@torivald.ee

avahooldustöötaja Heli Tõrva 445 1876; 529 3053

heli.torva@torivald.ee

 

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalse turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on:

·         Inimõiguste järgimine

·         Isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku ees

·         Abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad

·         Isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine

Are valla sotsiaalhoolekande arendamisel lähtutakse:

·         Eesti Vabariigi sotsiaalhoolekande seadusest

·         Eesti Vabariigi perekonnaseadusest

·         Eesti Vabariigi lastekaitseseadusest

·         Vallavalitsuse tööd reguleerivatest aktidest ja määrustest.

·         Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest

Sotsiaaltöö Are Vallas:

·         Sotsiaalnõustamine – isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest;  

·         Sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine kehtivate õigusaktide alusel;

·         Sotsiaalteenuste vajaduse hindamine, korraldamine ja osutamine;

·         Are valla sotsiaalregistri pidamine (STAR) ning sotsiaalhoolekande alaste statistiliste aruannete koostamine;             

·         Eestkosteasutuse töö korraldamine, sealhulgas kohtumenetlusteks andmete kogumine ja esitamine ning kohtuistungitel osalemine;      

·         Hallatava asutuse töö koordineerimine;

·         Lapsevanemate esmane nõustamine laste kasvatamise ja hooldamise küsimustes, vanemate nõustamine lapsi puudutavate vaidluste lahendamisel;

·         Vanemliku hoolitsuseta laste abistamine, lapsele hoolduspere või eestkostja leidmine, lapse suunamine asenduskoduteenusele; 

·         Korraldab sotsiaaleluruumi kasutusse andmist;

·         Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande korraldamine;

·         Hoolekande asutusse paigutamise korraldamine;

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS