14.01.16

Metsateatise täitmine Keskkonnaameti kodulehel

Piirkonnas tegutseb erametsomanike ühendus MTÜ Vädra metsaühing www.vandrametsayhing.eu

Metsaomanikke nõustab konsulent Kadri Kukk.

52 61 226

kadri.kukk@erametsaliit.ee

 

Erametsaomanike nõustamine

Igal metsaomanikul on õigus saada ühe kalendriaasta jooksul kuni 15 tundi riigi finantseeritud metsanduskonsulendi nõustamist. Alates kolmandast tunnist tuleb erametsaomanikul tasuda nõustamise tunni eest omaosalus.

Kes on metsanduskonsulendid?

Sõna "konsulent" tähistab põllu- ja maamajanduse valdkonna nõustajat või konsultanti. Konsulent on metsandusvaldkonna ekspert, spetsialist, juht või nõustaja ja tema töö peaeesmärk on korrastatud ja korrektse teabe edastamine ja nõustamine lähtuvalt kliendi vajadustest, soovidest, võimalustest ning piirangutest.

Metsandusvaldkonna konsulendid on enamasti metsandusalase kutse- või kõrgharidusega ja  vähemalt kolme aastase töökogemusega. Enamus konsulente töötab oma piirkondliku metsaühistu  tegevusraadiuses nt. maakonnas.

Kes saab taotleda kuni 15 tundi riigi poolt finantseeritavat nõuannet?

Riigi poolt finantseeritavat toetust saavad metsaühistutes olevad konsulendid, kelle kliendid on täitnud kõik SA Erametsakeskuse toetuste määrusest ja korrast tulenevad toetuse saaja kohustused. See tähendab, et metsaomaniku eest tasutakse maksimaalselt 26 € konsultatsiooni tunni eest kuni 15h ulatuses ühe aasta jooksul. Riik finantseerib nõustamise maksumust seejuures 90% ulatuses ning erametsaomanikul tuleb tasuda omaosalus. Kuni 2 tundi kestnud nõustamiste puhul omaosalust tasuma ei pea. Transpordikulud, mis konsulendil seoses nõu andmisega tekivad (metsakinnistule sõitmine) tasub klient kokkuleppel konsulendiga.

Juhul kui tunnihind või tundide arv ületab mainitut, tasub erametsaomanik konsulendile vastavalt kokkuleppele (nt. lepingule). Klient tasub nõuande eest ise ka siis kui nõuanne ei kuulu riigi poolt tasustatavate teemade hulka. Allpool on näide teemadest, mille osas on nõuanne tasustatud riigi poolt.

 

Kuidas nõuanne välja näeb?

Konsulent saab kliendile nõu anda mitmel viisil. Palju esineb lühemaid nõustamisi (kuni 2h), mida tavaliselt kirjalikult ei vormistata. Sellisteks on näiteks telefonikõnede ja e-posti kaudu kliendi küsimustele vastamised.

Teine võimalus on saada pikemat nõuannet, millega kaasneb lepingu sõlmimine ja kirjalik nõuanne kliendile ning vajadusel ka metsa kohale sõitmine.

Konsulent peab andma kliendile erinevaid valikuid ning selgitama oma võimalikku seotust metsanduslike firmadega. Konsulent teavitab klienti kui nõuanne jääb väljapoole abikõlbulike teemade nimekirja.


Mis teemadel võiksin ma konsulendi poole pöörduda?

Tavalisemad metsandusalased nõustamisteemad erametsaomanikele on:
1.    Metsa üldine seisund: metsa ligikaudse väärtuse määramine; metsa tervisliku seisundi hindamine.
2.    Metsamajandusalane nõuanne: vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd; metsakasvatuslik nõustamine; metsa majandamine lähiaastatel;
3.    Metsaparandustööde tegemine: koosluse parandamise võtted; kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivendussüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne); maaparandus; maapinna ettevalmistamine.
4.    Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA).
5.    Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks).
6.    Metsakahjustused: ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused; tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine; kahjustatud metsa taastamine; üraski kahjustused.
7.    Noorendike hooldus
8.    Rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine; taimekasvatus.
9.    Raie (harvedus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus); raiete põhimõtted erinevates puistutes; raieala määramine.
10.    Raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine; põllumaade metsastamine.
11.    Õigusalane abi: metsaseaduse uued muudatused; metsade majandamise muutus seoses uue eekirjaga.
12.    Jne

Küsimusi metsanduse nõuandesüsteemis töötavate konsulentide kohta võite esitada SA Erametsakeskus Toetuste üksusele telefonil 683 6057 või e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS