Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

18.07.14

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud

Pärnu Maavalitsus annab teada, et Pärnu maakonnas saavad 2014. aasta voorus taotlusi esitada hajaasustuse programmi Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra vallas.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 12. september 2014

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2014);

3. taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks kuni 18-aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik, kes elab alaliselt selles majapidamises, millele toetust taotletakse ja kelle elukoht on seal ka rahvastikuregistri andmete kohaselt (vähemalt alates 1. jaanuarist 2014).

4. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest. 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 12.september 2014.

 Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Kontaktisikud valdades:

KOV

Nimi

Telefon

e-mail

Are

Siret Tammekänd

56966570

abivallavanem@arevald.ee

Audru

Priit Annus

5206900

priit.a@audru.ee

Halinga

Rita Reppo

53482928

halinga@halingavald.ee

Häädemeeste

Merle Looring

53423377

info@haademeeste.ee

Kihnu

Enno Kaare

4469910

nounik@kihnu.ee

Koonga

Silver Seegar

5258769

silver.seegar@koongavald.ee

Paikuse

Väino Kaur

5246250

vaino.kaur@paikuse.ee

Saarde

Ave Kallo

53494259

Ave.kallo@saarde.ee

Sauga

Jüri Puust

5183374

jyri@sauga.ee

Surju

Andrus Lillemaa

5266795

maanõunik@surju.ee

Tahkuranna

Alar Vahtra

53005898

alar@tahkuranna.ee

Tori

Aarne Põlluäär

55940777

arendusnounik@torivald.ee

Tõstamaa

Alo Tomson

55986050

vald@tostamaa.ee

Varbla

Kaido Selberg

4496460

kaido@varbla.ee

Vändra

Kerstin Sempelson

4475744

vald@vandravald.ee

Lisadokumendid:

Lisadokumendid:

Hajaasustuse programmi programmdokument

Taotlusvorm

Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo  autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

 

Lisainfo:

Riina Redlich 447 9726 riina.redlich@parnu.maavalitsus.ee

Sirle Luukas 447 9748 sirle.luukas@parnu.maavalitsus.ee

 

Abimaterjalid:

Dokumendid:

 aruandevormid-kasusaajale.xls

(XLS, 46 KB)

 ehitamine_ T. Poks.ppt

(PPT, 148 KB)

 Puurkaevude käsitlus veeseaduses.ppt

(PPT, 754 KB)

 Reovee puhastamine hajaasustus alal MIKS JA KUIDAS.pdf

(PDF, 1 MB)

 Reovee puhastamine hajaasustusalal.ppt

(PPT, 3 MB)

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS