Tootsi Suursoo tuulepargi teemaplaneering

Valminud on Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu eskiislahendus. Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on täpsustada elektrituulikute ja neid teenindava infrastruktuuri (teed, liinid, alajaamad vms) asukohad, määrata maakasutus- ja ehitustingimused tuulikute ja neid teenindava infrastruktuuri rajamiseks ning servituudi seadmise  vajadus. Lisaks määratakse perspektiivse puhkeala asukoht (täpsemaid maakasutus- ja ehitustingimusi seadmata), täpsustatakse rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused ning maardlate kasutus. Planeeringuala asub  Vändra valla lääneosas Metsaküla ja Metsavere küla aladel Tootsi Suursoos ning ala suurus on ca 4150 ha.

Teemaplaneeringu kontaktisik Are vallavalitsuses on vallavanem Signe Rõngas 4451 868, vallavanem@arevald.ee.