Talvine teede hooldus

4.11.16

Lumetõrjet teostavad Are vallas järgmised ettevõtted:

  • Piirkondades I ja II (vt joonist) tegeleb Are valla kohalikel maanteedel, avalikus kasutuses olevatel erateedel, eluasemekohtadeni viivatel erateedel ja Are vallavalitsuse hallatavate asutuste ümbruses lumetõrjega OÜ Massiner, kontakttelefon 514 4207.
  • Suigu ja Murru külas teostab lumetõrjet Valev Udras OÜ, kontakttelefon 504 6712.
  • Tabria külas teostab lumetõrjet Peeter Aassalu, kontakttelefon 522 6760.

 

Lumetõrje erateedel:

Are vallavalitsus tuletab kõigile koduomanikele ja vallaelanikele meelde, et teie kodudeni viivad erateed lükatakse puhtaks ainult siis, kui omate antud elukohas sissekirjutust ning teie eratee peab olema piisavalt selgelt tähistatud.

Mida tähistada: eelkõige tuleks tähistada mahasõidud vallateelt, et traktorist teaks teie juurde sisse keerata. Kui eratee ei ole selgelt piiritletud kraavide või muu säärasega, tuleks tähistada terve teelõik kahel poolt küljest, jättes piisavalt ruumi lume lükkamiseks (postide vahe kuni 10 meetrit). Tähistada tuleks ka teele jäävad erinevad takistused (kaevud, truubid, põõsad, istikud jmt), mis võivad lume alla ära kaduda.

Millega tähistada: tähistamiseks sobivad mistahes materjalist postid, mille ülemised otsad võiks soovitavalt olla värvitud või neile võiks olla kinnitatud helkur.

Takistused: teel ei tohi olla takistusi, mis segaksid töö tegemist (näiteks lumeraskuse all lookas olev võsa või muud teel või vahetult tee ääres olevad objektid näiteks põõsad, puud, aiad). Tingimuseks on, et traktor peab saama takistamatult teel liigelda kartmata kaotada tulesid või peegleid ning lund peab saama kuhugi lükata. Avalikel teedel on hooldustöödeks vajalik minimaalne teemaa laius 10 meetrit tee keskteljest kahele poole.

NB:

1) Kui eratee on tähistamata, raskesti leitav või puudub piisav ruum hooldetöödeks, jäetakse tee lahti lükkamata.

2) Lumelükkajad ei vastuta mistahes tekitatud kahju eest, kui eratee omanikud ei ole teinud kõik endast oleneva kahju ära hoidmiseks (olete jätnud objektid tähistamata vmt).

3) Kui te ei soovi, et teie erateel lund lükatakse, tuleb sellest teada anda töid teostavale firmale või vallavalitsusele.