Päevakordade arhiiv

6.10.17

Päevakorra projekt 15.09.2017

1.      Are valla valimiskomisjoni ettekanne

2.      Are valla arengukava 2017-2026 projekti heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

3.      Are valla eelarvestrateegia 2017-2021 projekti heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

4.      Are valla 2. lisaeelarve

5.      Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit

6.      Nõusoleku andmine Isikliku kasutusõiguse seadmiseks

7.      Are Vallavolikogu 15.12.2011.a. otsuse nr. 41 „Ruumi tasuta kasutamise lepingu sõlmimine" muutmine

8.      Nõusoleku andmine vallavara tasuta kasutamise lepingu muutmiseks

9.      Kinnisasja omandamine (Pärnu mnt 13)

10.  Hoonestusõiguse lõpetamine ja kinnisasja omandamine (Uru)

 

Päevakorra projekt 18.08.2017

1.      Õpetajate töötasustamise alused

2.      Are valla huvihariduse ja huvitegevuse kava

3.      Are valla 2017. aasta 1. lisaeelarve

4.      Are Vallavolikogu 14.10.2016 määruse nr 22 „Are valla arengukava 2016-2026 kinnitamine" muutmine

5.      Are Vesi sihtfinantseerimine

6.      Volituse andmine elektrienergia ühishankeks

7.      Omavalitsuste maakondliku koostöö korraldamine (Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tulevik, SA Pärnumaa Arenduskeskuse asutamine jms).

8.      Pärnu lennujaama tegevuskulude rahastamine. Lisa 1. Lisa 2.

               

Päevakorra projekt 15.06.2017

1.      Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine volikogu liikmeks.

2.      Are valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

 1. Info

3.1. Hajaasustuse programm 2017

3.2. Are aleviku ja Suigu külakeskuse tänavavalgustuse ehitamise hanke tulemused

3.3. Enampakkumise tulemused

3.4.  Are valla 25. aastapäev

 

 

Päevakorra projekt 19.05.2017

          1.      Vallavanema välislähetusse saatmine

2.      Tori valla volikogu liikmete arvu määramine

3.      Tori valla valimisringkonna moodustamine

4.      Tori valla valimiskomisjoni moodustamine

           5.      Info

5.1.  Lastekaitse järelevalve tulemused

5.2.  Volikogu liikmete välislähetusse saatmine

5.3.  Laenuhanke tulemused

5.4.  Kinnisvara müük (Pargi maja)

5.5.  Digitee projekti hetkeseis

5.6.  Omavalitsusliidu lähituleviku arengud

 

Päevakorra projekt 21.04.2017

           1.    Are Vallavolikogu 11.03.2016 määruse nr 6 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise                   tingimused ja kord" muutmine

2.    Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade             kehtestamine

 3.      OÜ Are Vesi sihtfinantseerimine

 4.      Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Farmi)

 5.      Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Karu)

 6.      Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Reino)

 7.      Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Vallakeskus)

 8.      Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Ääreotsa)

 9.      Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Suigu külas ehitusmaterjalide plats)

10.       Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Võõsiku)

            11. Info

11.1.       Ühinevate omavalitsuste ühisüritus.

11.2.       Jäätmeveo hange.

       11.3.      Korteri ost (Lasteaia tee 3)

       11.4.       Jüritule süütamine Akupere linnusel

 

Päevakorra projekt 24.03.2017

 1. Ülevaade Are Kooli järelevalvest
 2. Are valla teehoiukava 2017-2021
 3. Loa andmine laenu võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks
 4. Nõusoleku andmine Saareke ja Aadu tee katastriüksuste piiride muutmiseks ning sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine
 5. Kinnisasjade omandamine
 6. Kinnisasja omandamine
 7. Info

7.1.  Sauga vallale arvamuse andmine

7.2.  Kooli tn projekteerimine

                  7.3. Korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemused

                   

Päevakorra projekt 17.02.2017

 1. Ülevaade politsei tegevusest Are vallas 2016. aastal
 2. Are valla teehoiukava 2017-2021 avalikustamisele suunamine
 3. Are valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus
 4. Vallavalitsuse liikme kinnitamine
 5. Are Vallavolikogu 17.01.2014  määruse nr 3 „Volikogu esimehele, komisjoni esimeestele ning volikogu liikmetele makstava tasu ja hüvituse suurus ja maksmise kord" muutmine
 6. Volikogu esimehele hüvituse määramine
 7. Are valla esindaja asendaja nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse
 8. Are valla esindaja asendaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – Maapäevale
 9. Volituse andmine riigihanke korraldamiseks
 10. Kinnisasjade omandamine
 11. Peremehetu vallasasja omandamine
 12. Vallavara müük enampakkumise korras
 13. Are valla vee-ettevõtja määramine
 14. Volituse andmine vallavalitsusele

 

Päevakorra projekt 27.01.2017

 1. Are valla 2017. aasta eelarve
 2. Are valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
 3. Are Vallavolikogu 17.01.2014  määruse nr 3 „Volikogu esimehele, komisjoni esimeestele ning volikogu liikmetele makstava tasu ja hüvituse suurus ja maksmise kord" muutmine
 4. Valitsusliikmetele hüvitise määramine
 5. Are Vallavolikogu 27.11.2013 määruse nr 25 „Valitsusliikmetele töötasu ja hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine" kehtetuks tunnistamine
 6. Are Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 5 „Are Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
 7. Õpilaste Are Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord
 8. Are Vallavolikogu 26.04.2012  määruse nr 11 „Are vallateede seisundinõuded" kehtetuks tunnistamine
 9. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks
 10. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks ning volituse andmine
 11. OÜ Are Vesi sihtfinantseerimine
 12. Keskkonnaministrilt loa taotlemine munitsipaalomandisse antud maa sihtotstarbe muutmiseks ja võõrandamiseks
 13. Are valla aukodaniku nimetusega tunnustamine
 14. Are valla aasta tegija nimetusega tunnustamine
 15. Info

15.1 Pärnu linna üldhariduskoolide ja huvikoolide rahastamine

 

Päevakorra projekt 22.12.2016

 1. Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine
 2. Taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
 3. Ühinemislepingu kinnitamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine (Pärnu linn)

 

Päevakorra projekt 20.12.2016

 1. Are valla 2017. aasta eelarve
 2. Are valla jäätmehoolduseeskiri
 3. Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord
 4. Are Vallavolikogu 27.11.2013 otsuse nr. 43 „Kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
 5. Are valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse
 6. Are valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – Maapäevale
 7. Vallavanemale hüvitise määramine
 8. Elanike arvamuse tulemuste kinnitamine
 9. Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine
 10. Taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

  11. Informatsioon:

11.1 Ülevaade kultuuri- ja spordikomisjoni 2016. a tegevusest

 

Päevakorra projekt 24.11.2016

 

 1. Vallavanemale umbusalduse avaldamine
 2. Vallavanema valimine
 3. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
 4. Info:

4.1.  Ülevaade eelarve täitmisest

4.2.  Aukodaniku valimine

4.3.  Komisjonide ettekanded oma tegevusest aasta jooksul

 

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS