Toetuse taotlemine

Are valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord sätestab eraisikutele ja kodanikuühendustele Are valla eelarvelistest vahenditest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Are valla territooriumil või esindab valda laiemas plaanis, on kooskõlas Are valla arengukavaga ning on suunatud Are valla elanikele ja on nende huvides.

 

Taotlus Are valla eelarvest mittetulundustegevuseks, pdf 

Aruanne Are  valla eelarvest mittetulundustegevuseks saadud vahendite kasutamise kohta , pdf