Ettevõtja majandustegevus

6.04.15

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (edaspidi MsüS) puudutab pea kõiki ettevõtjaid, kuid kõige rohkem erinõuetega tegevusaladel tegutsejaid, kes omavad käesoleval ajal tegevusluba või registreeringut majandustegevuse registris (MTR). MsüS kehtestab ühtsed normid majandustegevuse alustamisele, teostamisele, lõppemisele ja jätkamisele ja registri pidamisele ning reguleerib järelevalvet ja vastutust.

Oluline seadustikuga kaasnev muudatus on tegevusloa- ja teatamiskohustuse mõistetele konkreetse sisu andmine. MsüS jaotab majandustegevuse tegevusalad kolmeks:

1) teatamiskohustusega tegevusalad, millel tegutsemise korral peab ettevõtja registripidajale teatama;
2) loakohustusega tegevusalad, millel tegutsemiseks tuleb eelnevalt saada majandushaldusasutuselt luba. Isiku majandustegevus kuni loa saamiseni on keelatud.

3) Juhul, kui eriseadusega pole seatud ettevõtjale majandustegevuse alustamiseks majandustegevusteate esitamise või loakohustust, siis on tegemist nn „vaba majandustegevusega" tegevusalaga.

 

Registrit ning teatamis- ja loakohustusega tegevusalasid reguleerivad seadused

Teatamis- ja loakohustusega tegevusalad

Eelnevast lähtuvalt on muudatused ka majutusteenuse osutamisel ning kaubanduse valdkonnas tegutsemisel. Turismiseaduse kohaselt majutusteenuse osutamine on nn vaba majandustegevus, millel tegutsemiseks ei ole vaja esitada majandustegevusteadet ega taotleda tegevusluba. Kaubandustegevuse seaduse kohaselt majandustegevuse registri  registreeringuid enam ei tehta ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, vaid kui eriseadusega nähakse ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustus, siis tuleb nimetatud  teade esitada vastava eriseaduse alusel. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahvatervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Kehtima jääb ka tänane toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus.

Teatamiskohustusega tegevusalal tegutsemiseks esitab ettevõtja elektroonselt majandustegevusteate majandustegevuse registrile, kandes sellega ise vastavad andmed registrisse. Kui ettevõtja soovib tegeleda näiteks kaubanduse valdkonnas nii alkohoolsete jookide kui ka tubakatoodete müügiga, siis saab ta vastavatest eriseadustest tuleneva kohustuse täita ühe teate esitamisega, märkides kõik ettevõtja tegevuskohad vastavate andmetega, sealhulgas müüdavad kaubad konkreetses tegevuskohas.

MTR-i majandustegevusteate või tegevusloa taotluseesitamise viisid:

1.      Eesti teabevärava kaudu eesti.ee, sisenedes ID-kaardiga, mobiili ID või pangalingi kaudu;

2.      notari kaudu (kaasneb notari tasu);

3.      asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu (kaasneb riigilõiv 10 eurot)  saab esitada majandustegevusteateid kuni 01.07.2016 vormil . Majandustegevusteadet saab elektrooniliselt digiallkirjaga esitada aadressil sekretar@arevald.ee  või esitades paberkandjal aadressil Pärivere tee 17, Are alevik, 87301 Pärnumaa.

Ettevõtjate juhendamine

Riigi ja ettevõtja vahelise suhtlemise lihtsustamiseks on loodud ühtse kontaktpunkti põhimõttel Eesti teabevärava eesti.ee ettevõtjavaade,  kust ettevõtja saab erinõuetega äritegevuse alustamiseks vajalikku infot ning mille kaudu saab teostada ka vajalikke menetlustoiminguid. Teabevärava kasutajatugi aitab kasutajat ning konkreetse tegevusalaga seotud küsimuste korral edastab päringu pädevale asutusele.

Ametnike kontaktandmed, kes annavad sisulist teavet MTR-i kantavate majandustegevusteadete ja tegevuslubade valdkondades.

Sisuliste küsimuste puhul palume pöörduda teabeväravasse eesti.ee, mis pakub ka tugiteenust aadressil help@ria.ee ning kasutajatugi edastab ettevõtjate konkreetset tegevusala puudutavad küsimused vastamiseks pädevale majandushaldusasutusele.

Lisaks on võimalik kuni 01.07.2016 küsida infot ettevõtja asukohajärgsest omavalitsusest.

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS