Ühinemisläbirääkimised Sindi, Sauga ja Toriga

Sauga Vallavolikogu 22.09.2016 otsusega nr 90 tehti ettepanek Are, Audru, Halinga, Paikuse, Tori, Tõstamaa vallavolikogudele ja Sindi linnavolikogule ettepanek läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. 

Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks moodustati komisjon koosseisus Lauri Luur, Olavi Põllu, Leelo Lusik, Signe Rõngas ja Enn Kuslap. 

22.12.2016 otsustas Are Vallavolikogu kinnitada Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna linna ühinemislepingu koos lisadega ja taotleda Vabariigi Valitsuselt Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Tori vald. 

Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

 

Elanike küsitlus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemisega seoses

Are vallas toimus haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnev elanike arvamuse välja selgitamine ajavahemikul 7. – 11. detsember 2016 elektrooniliselt ja küsitluspunktis. Küsitluses sai osaleda iga küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud rahvastikuregistri andmetel Are vallas elav isik.

Küsitluse tulemused