Valimisliidu „Ühtne koduvald“ olulisemad eesmärgid aastatel 2013 – 2017

 

Valimisliidust "Ühtne koduvald"

 
2013. aasta kohalikel valimistel võitis Are vallas valimisliit "Ühtne koduvald", kes sai endale kõik kohad volikogus. Kuna valimisliidus on inimesi erinevatest küladest ja kogukondadest, on tegu väga laiapõhjalise koalitsiooniga, kus kõigil on oma arvamus ja eesmärgid, kuid peamised eesmärgid said kokku lepitud juba enne valimisi ning nüüd käib kibe töö nende eesmärkide täitmise nimel. 
 
 
 

1. Jätkame kogu teedevõrgu renoveerimist ja parandame teede hoolde kvaliteeti.

Tehtud/tegemisel: 2013 aastal renoveeriti asfaltkatted (teostati ühekordne pindamine) Künnametsa ja Luha teedel ning renoveeriti Pärivere külas asuva Sepa tee kruuskate ligemale 1,2 km ulatuses. 2014 aastal renoveeriti Laastu tee kruuskate ja kraavid Murru külas ca 2,3 km ulatuses. 2015 aastal asfalteeriti Are alevikus Põllu, Oja ja Oja põik tänavad ja vallakeskuse ümbrus kokku ligemale 1 kilomeetri ulatuses, ehitati mustkatte Murru külas asuvale Roigu teele 450 meetri ulatuses ning renoveeriti kraavid Parisselja teel ja Räägu teel.

2. Uuendame valla vee- ja kanalisatsioonivõrgud.

Tehtud/tegemisel: 2014-2015 renoveeriti ühiskanalisatsiooni ja –vee võrgud Are aleviku Oja, Oja põik, Põllu, Karja ja Uue tn piirkonnas. 2015. aastal asuti koostama Niidu küla keskuse ühisveevärgi renoveerimise ja Are alevikuga ühendamise projekti. Ehitustööd on kavandatud ellu viia 2016. aastal.

3. Algatame koduhooldusteenuse ja otsime lahendusi täiendavate sotsiaaleluruumide loomiseks.

Ootavad ellu viimist. Kavas on hiljemalt 2017. aastal renoveerida üks täiendav sotsiaalkorter.

4. Renoveerime tänavavalgustuse.

Tehtud/tegemisel: 2014-2015 renoveeriti tänavavalgustus Põllu, Oja ja Oja põik tänavate piirkonnas.

5. Jätkame valla haridusasutuste uuendamist:

5.1. Parandame Are Põhikooli sportimistingimusi.

Tehtud/tegemisel: 2014 aastal on koostatud Are põhikooli spordirajatiste renoveerimise projekt. 2015 aastal rajati Are kooli juurde jalgpalliväljak ning esitati EAS-ile taotlus rahastuse saamiseks  ülejäänud spordirajatiste renoveerimiseks 2016. aasta jooksul.

5.2. Uuendame Suigu Lasteaia-Algkooli siseruumid ja juurdepääsuteed.

Tehtud/tegemisel: 2014 aastal ehitati Suigu lasteaeda juurde 1 rühmaruum. 2015 aastal renoveeriti söögisaal ning 2016 aastal on kavas renoveerida viimased siseruumid.

6. Jätkame Are Vallakeskuse arendamist mitmekesiste võimalustega kultuuri-, spordi-, vabaaja- ja noortekeskuseks.

Tehtud: 2014-2015 rajati Vallakeskuse taha 20 kohaline parkla. Igaaastaselt on juurde loodud mitmeid spordi ja huviringe.

7. Rajame Are alevikku uue ja täiendame Suigu küla laste mänguväljakut.

Ootavad rajamist. Kavas on rajada mänguväljakud 2016-2018 aasta perioodil

8. Jätkame Are pargi ja selle juures asuva tehisjärve arendamist ja hooldamist.

Tehtud/tegemisel: 2015 aastal on koostatud uus pargi hoolduskava. Parandatud on pargi hooldamise kvaliteeti. 2016 aastal on kavas parki rajada discgolfi rada, teostada järgmine hooldustööde etapp ja koostada karjääri kaldaala korrastamise projekt ning süvendada pargi vastaskaldal olev supluskoht.

9. Arendame edasi Suigu Seltsimaja, luues sinna paremad võimalused elanike vaba aja veetmiseks.

Tehtud/tegemisel: Toetatud igakülgselt külaseltsi tegemisi.

10. Arendame edasi koostööd kahe kooli ja huvikeskuse vahel.

Tehtud: 2015 aastal ühendatud koolid üheks tervikuks. Koostöö tõhustamine laste harimise ja kasvatamise nimel on pidev.

11. Jätkame külaseltside, jahiseltside, MTÜ-de ja ettevõtjate toetamist.

Tehtud: MTÜ-dele makstud toetusi: 2013 aastal 3348 eurot. 2014 aastal 6654 eurot ja 2015 esimesel poolaastal 1330 eurot.

12. Arendame valla ja ettevõtjate vahelist koostööd.

Tehtud: Töö on pidev. Arvestame piirkonna ettevõtjate vajadustega teede hooldamisel ja renoveerimisel. Toetame ja abistame parimal võimalikul viisil erineva vallaga seotud dokumentatsiooni vormistamisel ja lubade saamisel ning vajadusel teiste riigiasutustega suhtlemisel. Tunnustame igaaastasekt tublimaid ettevõtjaid.

13. Loome muuseumitoa väärtustamaks valla ajaloo- ja kultuuripärandit.

Ootab rajamist. Kavas on töödega alustada 2017. aastal

14. Jätkame korteriühistute tegevuse toetamist eesmärgiga parandada elanike koostööd

Tehtud: Pidev töö ja elanike nõustamine korteriühistute moodustamisel ja tegevuse arendamisel. 2015 aasta sügiseks on ühistu asutatud pea igas kortermajas. Lisaks on välja arendatud kortermajade renoveerimise toetusskeem.