Elukoha registreerimine

21.05.15

Elukohaandmeid sisestavad:

Terje Võsumets

sekretär-asjaajaja

tel: 445 1861; 52 69 732

e-post: sekretar@arevald.ee

 

Siiri Jõerand

vallasekretär

tel: 445 1860

e-post:  vallasekretar@arevald.ee

 

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Elukoha registreerimine on vajalik selleks, et omavalitsused saaksid osutada teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele. On inimese enda huvides, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed.

Peale uude elukoha kolimist või elukoha puudumisel rahvastikuregistris on isik kohustatud esitama oma elukoha andmeid rahvastikuregistrile. Elukohaandmete registrisse kandmiseks esitab isik vallavalitsusele kirjaliku elukohateate. 

Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateatega kinnitatakse rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise või lisamise soovi.

Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed, milleks on näiteks elektronposti aadress, postkastinumber, telefoninumber, muu sidevahendi number või ka muu ruumi aadress, juhul kui isik elab pikemat aega või aeg-ajalt muus kohas või kui tema elukohana on märgitud üksnes linn, vald, linnaosa või osavald.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping) või ruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse.

Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument. 

Elukoha registreerimise voldik

Elukoha andmete muutumist saab esitada:

  • riigiportaali eesti.ee kaudu
  • digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ettevalmistatud;
  • kirjalikult, elukohateadet saab täita kas kohapeal või saata postiga.

 

Vajalikud dokumentid elukohateate esitamisel:

  • elukohateade
  • elukohateade (elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav)
  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest (pole vaja digitaalallkirja puhul);
  • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga;
  • kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel.

Teise hooldusõigusliku vanema nõusolek

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida elukohateatele või lisada elukohateatele.