Uudised ja teated

« Tagasi

Are, Sauga ja Halinga vallas vahetub 1. juunist jäätmevedaja

Are, Sauga ja Halinga vallad korraldasid ühise riigihanke soodsaima hinnaga segaolmejäätmete vedaja leidmiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima pakkumise Eesti Keskkonnateenused AS, kellele omistati nimetatud piirkonnas viieks aastaks segaolmejäätmete veo ainuõigus alates 1. juunist 2017.  Alates ainuõiguse alguskuupäevast muutuvad kõik senised korraldatud jäätmeveo lepingud nende valdade piirkonnas kehtetuks.

Jäätmevaldajad on kohustatud üle andma oma kinnistul tekkinud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed üksnes jäätmevedajale, kellele on antud veopiirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioon.

Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata kõik kinnistud korraldatud jäätmeveoga. Kui kinnistul puudub elu- või äritegevus, siis on võimalik taotleda korraldatud jäätmeveost vabastust. Vabastuse taotlemiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

Are vald: Signe Rõngas e-post sekretar@arevald.ee tel: 445 1861 või 445 1868.

Vedaja vahetumine toob kaasa uute lepingute sõlmimise. Eesti Keskkonnateenused AS  koostab uued jäätmeveograafikud võttes aluseks tänasel päeval klientide kasutuses olevate konteinerite arvu, konteinerite mahu ja äraveo sageduse.

Lepingute sõlmimine

Eesti Keskkonnateenused AS saadab enne korraldatud jäätmeveo algust kõigile jäätmeveoga liidetud jäätmevaldajatele eeltäidetud veolepingud tuginedes andmetele, mis on edastatud vedajale jäätmevaldajate registriga kohaliku omavalitsuse poolt. Lepingule on lisatud jäätmete veo graafik. Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping. Lepingusse märkida oma kontaktandmed (e-posti aadress, telefon), mille kaudu on vedajal võimalik probleemide ilmnemisel kliendiga kiirelt ühendust võtta.  

Eeltäidetud lepingus kajastatud tingimuste sobivuse korral tuleb lepingu üks eksemplar allkirjastada ning see teenusepakkujale tagasi saata. Jäätmevaldajad, kes soovivad eeltäidetud lepinguga pakutust erinevaid tingimusi (erinev konteineri maht, veosagedus või konteineri laenutuse või ostusoov), neil tuleb teha lepingus vajalik muudatus ja postitada muudatustega leping.

Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et lepingule reageerimata jätmine ei vabasta jäätmeveost. Vastasel juhul jääb kinnistu jäätmeveoga liidetuks ja jäätmevaldaja võib mõne aja pärast ebameeldiva üllatusena avastada postkastist tühisõiduarve. Oluline on juba enne korraldatud jäätmeveo algust need asjad korda ajada, teavitades asjaoludest nii jäätmevedajat kui ka kohalikku omavalitsust.

Kui vajate täiendavat abi või infot, siis  Eesti Keskkonnateenused AS korraldab koostöös kohaliku omavalitusega jäätmeveo kliendipäevad, kus ettevõtte töötajad vastavad koha peal Teie küsimustele ja abistavad lepingu sõlmimisel.

Kliendipäevad toimuvad järgmistel aegadel ja kohtadel:

23. mai 10.00-12.00 Halinga vald Vahenurme Raamatukogu
23. mai 12.30-14.30 Halinga Vallavalitsus
23. mai  15.00-17.00 Are vald Suigu Seltsimaja
23. mai 17.30-19.30 Sauga vald Tammiste Lasteaed
24. mai 10.00-12.00 Sauga vald Urge Raamatukogu
24. mai 12.30-14.30 Are vald Are vallakeskus
24. mai 15.00-17.00 Halinga vald Libatse Raamatukogu
24. mai 17.45-19.30 Sauga vald Sauga vallamaja

Veosagedus ja jäätmemahutid

Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale on olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt graafiku alusel ning vajadusel on võimalik tellida lisavedu.

AS Eesti Keskkonnateenused võtab üle klientide kasutuses olevad Ragn-Sells AS konteinerid ning jätab konteinerid klientide kasutada. Kliendid, kes kasutavad ühismahutit, peavad sõlmima sellekohase ühiskokkuleppe omavahel ja määravad ühe lepingu poole, kes vastutab ühismahuti kasutamise eest.

Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavaid kaanega varustatud jäätmemahuteid, mida on võimalik tühjendada vabapuiste meetodil tõstemehhanismi abil jäätmeid kokkupressivasse jäätmeveokisse.

Konteineri paiknemine ja juurdepääs

Kogumisvahendi, mille maht ei ületa 370 liitrit tuleb tühjenduspäeval paigutada mitte kaugemale kui 10 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast. 600 liitrised ja suuremad  ratastel liigutatavad mahutid tuleb paigutada mitte kaugemale kui 4 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast. 1500 liitrised ja suuremad konteinerid peavad olema paigaldatud  tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele,

Kui graafikujärgsel jäätmeveopäeval ei ole korraldatud jäätmeveoga liidetud kinnistul konteinerit nähtaval või kättesaadavas kohas, fikseerib teenindav meeskond tühisõidu, mille kohta esitatakse jäätmevaldajale hiljem arve.

Talveperioodil ja kevadel teede lagunemise ajal võib tulla ette olukordi, kus kinnistule juurdepääs on raskeveokile raskendatud või võimatu. Asjatute tühisõitude vältimiseks palub Eesti Keskkonnateenused AS klientidel vedajat kindlalt enne veopäeva teavitada, kui teeolud ei võimalda kinnistule juurdepääsu.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni kohalikust omavalitsusest ja Eesti Keskkonnateenused AS-i klienditelefonilt 4355025, e-posti teel aadressilt parnu@keskkonnateenused.ee  või kodulehelt www.keskkonnateenused.ee

AS Eesti Keskkonnateenused pakub lisaks segaolmejäätmete äraveole ka soodsaid tingimusi paberjäätmete äraveoks ettevõtetest, asutustest ja elanikelt. Huvi korral võtke julgesti klienditeenindusega ühendust.