Are vallas makstavad sotsiaaltoetused

25.10.16

Sissetulekust mittesõltuvad toetused:

Sünnitoetus - makstakse lapse sünni või lapsendamise puhul lapsevanemale, kelle lapse sünni- või lapsendamisejärgne elukoht on rahvastikuregistri andmetel Are vald ( toetuse suurus 300 eurot).

Koolitee alustamise toetus - makstakse Are Kooli esimesse klassi astuva lapse ühele vanemale (toetuse suurus 100 eurot).

Jõulupakk - antakse kõigile eelkooliealistele lastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Are vald ja kõigile Are Koolis õppivatele lastele.

Matusetoetus - makstakse isiku, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Are vald, matusekulude osaliseks kompenseerimiseks ( matusetoetuse suurus 65 eurot).

Tšernobõli toetus - toetust makstakse isikule, kes on osalenud Tšernobõli tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel (toetuse suurus 10 eurot kuus).

Erakorraline toetus - toetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Are vallas elava isiku põhjendatud avalduse alusel Are valla territooriumil toimunud tuleõnnetuse, loodusõnnetuse või muu suurema õnnetuse korral.

Kooli sõidutoetus - määratakse lapse seaduslikule esindajale, kelle lapse koolitee ühistranspordi peatusse, millest väljuva bussiga on võimalik jõuda õigeaegselt kooli, on pikem kui 3 kilomeetrit.

 

Sissetulekust sõltuvad toetused:

Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib, kui isiku või pere netosissetulek pereliikme kohta ühes kuus on alla kahekordse riikliku toimetuleku piiri.

Lasteaiatoetus - makstakse Are valla koolieelses õppeasutuses käiva lapse toidupäeva maksumuse osaliseks kompenseerimiseks.

Arendustegevuse toetus - makstakse Are Kooli poolt korraldatavate last arendavate tegevustega (ekskursioon, teater, näitus jms) seotud kulude kompenseerimiseks Are Koolis õppiva lapse ühele lapsevanemale või eestkostjale.

Peretoetus - peretoetust makstakse põhjendatud taotluse alusel üksikisikule või perele ettenägematute kulutuste kompenseerimiseks. Peretoetuse suurus on kuni kolmekordne toimetulekupiir ühes kalendriaastas.

Abivahenditoetus - makstakse invavahendi, prilliklaaside, kuuldeaparaadi jm igapäevaelu toetava abivahendi hüvitamiseks kulutõendi alusel.