Uudised ja teated

« Tagasi

Alaealise töötamise toetus

 

Minu esimene töökoht teenus (tingimused kehtivad alates 01.09.2017)

Teenus aitab töökogemuseta noorel saada esimese püsiva töökogemuse.

Eesti Töötukassa toetab tööandjat, kes võtab tööle noore, kes on 16-29-aastane (16-aastasel peab olema omandatud põhiharidus) ning

  • kellel ei ole töökogemust või see on lühiajaline (on viimase 3 aasta jooksul töötanud vähem kui aasta või on kokku töötanud vähem kui 2 aastat); töökogemusena ei arvestata lapsehoolduspuhkusel ning aja- ja asendusteenistuses viibitud aega;
  • kes on töötuna registreeritud ja ei ole viimase 3 kuu jooksul olnud tööga hõivatud või on kokku vähem kui 30 päeva olnud ajutiselt hõivatud.

Tööandja peab noorega sõlmima tähtajatu lepingu või vähemalt üheaastase tähtajaga lepingu. Tähtajatu lepingu puhul makstakse tööandjale palgatoetust 12 kuu eest noore tööle asumisest arvates. Tähtajaliselt tööle võtmisel makstakse palgatoetust töösuhte kestusest poole aja eest, kuid mitte kauem kui 12 kuu eest.

Vajadusel hüvitatakse tööandjale noore töötaja tööalase koolituse kulu kuni 2500 eurot kahe aasta jooksul, tähtajaliselt tööle võtmisel töösuhte tähtaja jooksul, kuid mitte kauem kui kahe aasta jooksul töötaja tööleasumisest.

 

Alaealise töötamise toetus

Toetame tööandjaid alaealistele töötamise võimaluste pakkumisel, et soodustada tööharjumuse ja töökogemuse saamist.

Toetust makstakse tööandjale, kes pakub tööd 13–16-aastasele noorele.

Toetuse saamise tingimused:

  •  makstakse tagasiulatuvalt, jooksva kalendriaasta I kvartalis eelmise kalendriaasta eest (esimest korda makstakse 2018.a I kvartalis 01.06-31.12.2017 eest);
  • sõlmitud kas tööleping või muu võlaõiguslik (nt käsundus-, töövõtuleping) leping;
  • tööandja on kalendriaasta aasta jooksul tasunud 13–16-aastastele töötajatele brutotöötasudena kokku vähemalt 1000 eurot;
  • suurus arvestatakse iga 13–16-aastase töötaja kohta 30% tema brutotöötasust eelmisel kalendriaastal;
  • arvestatakse Maksu- ja Tolliametile deklareeritud ja töötuskindlustuse andmekogusse kantud tasude, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse, alusel.

Taotlust saab tööandja esitada e-posti teel, maakondlikus büroos kohapeal, posti teel, e-töötukassa kaudu.

Rohkem infot Eesti Töötukassa kodulehelt või Eesti Töötukassa maakondlikust büroost. Büroo täpne aadress, töötajate kontaktid ning lahtiolekuajad on samuti leitavad töötukassa kodulehelt: www.tootukassa.ee.

Infotelefon: 15501